Arts Training & Advies 2019 Home Advisering Trainingen Contact Otoplastieken Publicaties
Milieuonderzoeken Ruimtelijke onderbouwing projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie  Bij projectontwikkeling wordt door het bevoegd gezag om een ruimtelijke onderbouwing gevraagd, oftewel hoe past de voorgenomen ontwikkeling binnen de omgeving/bestemming. Hiervoor zijn ondermeer de volgende milieuonderzoeken van toepassing waar ons adviesbureau u in kan faciliteren: Geluidbelasting weg- en railverkeer Voldoet de bestemming van het projectplan aan de geluidgrenswaarden volgens de Wet geluidhinder aangaande het weg- en railverkeer. Is er wellicht een hogere waarde procedure van toepassing. Luchtkwaliteit In hoeverre zijn het wegverkeer, industriële bronnen en veehouderijen in de omgeving van invloed op de luchtkwaliteit bij het projectplan. Wordt er voldaan aan de wettelijke drempelwaarde zodat het item luchtkwaliteit geen beperking oplevert voor de voorgenomen planontwikkeling. Externe veiligheid Zijn er schadelijke, risicovolle bronnen in de omgeving van het projectplan waarmee rekening moet worden gehouden voor de toekomstige bewoners. Of is het projectplan zelf risicoverhogend voor de bewoners in de directe omgeving. Geurbelasting, fijnstof, ammoniakdepositie Natura-2000 gebieden Bij oprichting, uitbreiding of wijziging van veehouderijen wordt veel aandacht geschonken aan de milieubelasting hiervan. Het merendeel van de veehouderijen moeten daarom de geurbelasting en het fijnstof gehalte in de woonomgeving in kaart brengen. Sinds juli 2015 geldt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) om het stikstofoverschot bij natuurgebieden aan te pakken. De ammoniak uitstoot dient beperkt te worden. Bij een wijziging van de veehouderij zal tenminste een melding of aanvraag Natuurbeschermingswet geregeld moeten worden. Deze kunnen wij voor u verzorgen. Als blijkt dat er als gevolg van de uitbreiding of wijziging een overschrijding is van de grenswaarden en daardoor bronmaatregelen getroffen dienen te worden, dan kunnen wij u begeleiden in de keuze bron reducerende maatregelen.